Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Kim Cương)
Phân hệ Khách Mời câu lạc bộ, hiệp hội
Phân hệ Tin Tức hội viên câu lạc bộ, hiệp hội
Hệ thống, giải pháp web cho Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (Đồng)
Phân hệ Thẻ Hội Viên câu lạc bộ, hiệp hội
Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Vàng)
Phân hệ Lưu Trữ câu lạc bộ, hiệp hội
Hệ thống, giải pháp web cho Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (Vàng)
Phân hệ Bio-link câu lạc bộ, hiệp hội
Hội Viên Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (TV Đồng)