msvui.com[Nguyên Văn Thiết] Phép nhân và phép chia Soroban cho bé 3 đến 8 tuổi

Đặt vấn đề: ❌ Bạn có con trong độ tuổi 3 - 8 tuổi . Giảng viên: Nguyên Văn Thiết

Chi tiết ❭